Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

BELIV sro (Sídlo: 04011 Košice, Ružínska 15, Ičo: 46 469 664, Dič: 2820013900, Ič DPH: SK2820013900, OR Okresného súdu Košice I.Oddiel: Sro, Vložka 28861/V) (ďalej len „Poskytovateľ služieb, správca údajov“) predkladá nasledujúci prospekt.

O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 27.) poskytujeme nasledujúce informácie.

Tieto informácie o správe údajov regulujú správu údajov na nasledujúcich stránkach: https://heelgood.sk

Informácie o správe údajov sú k dispozícii na tejto stránke: https://heelgood.sk/gdpr

Zmeny a doplnenia prospektu nadobúdajú účinnosť uverejnením na vyššie uvedenej adrese.

Kontrolór údajov a kontaktné údaje:
Názov: BELIV sro
Sídlo: Ružínska 15, 040 11 Košice, Slovensko
E-mail: info@heelgood.sk
Telefón: +421 908 683 273

Definície koncepcie

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikuje fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, číslo, miesto, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity fyzickej osoby identifikovať;

„Spracovanie údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi údajov, či už automatizované alebo neautomatizované, ako napríklad zber, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, komunikácia, prenos, distribúcia alebo inak. harmonizácia alebo vzájomné prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracovania stanovené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na určenie prevádzkovateľa môžu byť tiež určené právom Únie alebo členského štátu;

„Spracovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sa osobné údaje sprístupňujú, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Verejné orgány, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov; spracovanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracovania;

„Súhlas dotknutej osoby“ je dobrovoľné, konkrétne, dobre informované a jednoznačné vyhlásenie o vôli dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom vyjadrenia alebo jednoznačného vyhlásenia vyjadrí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
„Prípad ochrany údajov“ je narušenie bezpečnosti, ktorého výsledkom je náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, zmena, neoprávnené odhalenie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom, ktoré boli prenesené, uložené alebo inak spracované.

Zásady spracovania osobných údajov

Osobné informácie:

boli spracované zákonne a spravodlivo a spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu transparentný („zákonnosť, riadny postup a transparentnosť“);

zhromažďované iba na konkrétne, výslovné a legitímne účely a nezaobchádzané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s článkom 89 ods. 1 („obmedzenie účelu“);

musia byť vhodné a relevantné na účely spracovania údajov a musia sa obmedzovať na to, čo je potrebné („uloženie údajov“);

musia byť presné a podľa potreby aktualizované; musia sa podniknúť všetky primerané kroky, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje, ktoré sú nepresné na účely spracovania, sa bezodkladne vymažú alebo opravia („presnosť“);

musí sa uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, iba ak sa spracovanie osobných údajov vykonáva v súlade s článkom 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s týmto nariadením; podlieha vykonávaniu vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu svojich slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“);

sa zaobchádza takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu osobných údajov („integrita a dôvernosť“) s použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými požiadavkami a musí byť schopný preukázať takéto dodržiavanie (ďalej len „zodpovednosť“).

Spracovanie údajov

Správa údajov súvisiaca s prevádzkou internetového
obchodu Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsahu spravovaných údajov a účelu správy údajov:

Osobné údaje
Účel správy údajov
Na zabezpečenie prístupu k používateľskému účtu.
Priezvisko a meno
Vyžaduje sa pri kontakte, kúpe a riadnej fakturácii.
E-mailová adresa
Efektívnejšie kontakty, fakturácia alebo preprava.
Fakturačné meno a adresa

Vydanie pravidelnej faktúry, ako aj vytvorenie zmluvy, určenie jej obsahu, zmena, sledovanie jej plnenia, fakturácia poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhanie súvisiacich nárokov.

Meno a adresa
Povoliť doručovanie domov.
Dátum nákupu / registrácie
Vykonajte technickú operáciu.
IP adresa v čase nákupu / registrácie
Vykonajte technickú operáciu.
E-mailová adresa nemusí obsahovať osobné údaje.

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany registrované / kupujúce na webovej stránke internetového obchodu.

Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Okamžitým vymazaním registrácie. Prevádzkovateľ elektronicky informuje dotknutú osobu podľa článku 19 GDPR o vymazaní akýchkoľvek osobných údajov, ktoré poskytla dotknutá osoba. Ak sa žiadosť dotknutej osoby o zrušenie týka aj e-mailovej adresy poskytnutej dotknutou osobou, správca údajov e-mailovú adresu po oznámení tiež vymaže. S výnimkou účtovných dokladov sa tieto údaje musia uchovávať 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.

Účtovný doklad (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných záznamov), ktorý priamo a nepriamo vedie účtovné účty, sa musí uchovávať v čitateľnej forme najmenej 8 rokov, ktorý je možné získať na základe účtovných záznamov.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcov osobných údajov: Osobné údaje môže spracovávať predajca a marketingový personál kontrolóra údajov pri dodržaní vyššie uvedených zásad.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a môže
proti spracovaniu týchto osobných údajov namietať a dotknutá osoba má právo kedykoľvek na prenosnosť údajov a na odvolanie súhlasu.
Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie ich spracovania, prenosnosť údajov a protest proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:
poštou na adresu: Ružínska 15, 040 11 Košice, Slovensko alebo e-mailom na adresu info@heelgood.sk.

Právny základ pre správu údajov:
Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR,

Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (ďalej len: zákon Elker) 13 / A. § 3:
Poskytovateľ služieb môže na účely poskytovania služby spracovať osobné údaje, ktoré sú technicky potrebné na poskytovanie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, poskytovateľ služieb si musí zvoliť a vo všetkých prípadoch prevádzkovať prostriedky použité pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti takým spôsobom, že osobné údaje sa spracúvajú iba vtedy, ak je to potrebné na poskytovanie služby a na iné účely stanovené v tomto zákone. potrebné, ale v tomto prípade iba v rozsahu a na nevyhnutný čas.

Článok 6 ods. 1 písm. C), ak je faktúra vystavená v súlade s účtovnými predpismi.
V prípade vymáhania pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy, zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku 6:21. § 5 rokov.

06:22. § [Obmedzenie] (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nároky zaniknú do piatich rokov.
(2) Premlčacia doba začína plynúť dňom, keď je pohľadávka splatná.
(3) Dohoda o zmene premlčacej doby musí mať písomnú formu.
4. Dohoda, ktorá vylučuje premlčanie, je neplatná.
Informujeme vás, že na splnenie zmluvy je potrebná správa údajov. Musíte vyplniť osobné údaje, aby sme mohli splniť vašu objednávku. Ak tak neurobíte, bude mať za následok neschopnosť spracovať vašu objednávku.

Použité dátové procesory

Doprava

Činnosť spracovania údajov: Dodávka tovaru, preprava
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Skutočnosť, že ide o správu údajov, rozsah spravovaných údajov: názov dodávky, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Zainteresované strany: všetky zúčastnené strany, ktoré požadujú dodanie tovaru do domu.
Účel správy údajov: Doručenie objednaného produktu do domu.
Trvanie správy údajov, konečný termín na vymazanie údajov: Trvá do dokončenia doručenia do domu.
Právny základ pre spracovanie údajov: článok 6 ods. 1 písm. C).

Poskytovateľ hostingu

Činnosť spracovania údajov: Hostingové služby
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Názov: Spoločnosť s ručením obmedzeným BlazeArts Kft. – Forpsi  (BlazeArts Ltd.)
Sídlo: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Telefónne číslo: (+36) 1 610 5506
E-mail: admin@forpsi.hu

Fakt správy údajov, rozsah spracovávaných údajov: všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou. Zainteresované strany: všetky zúčastnené strany, ktoré používajú webovú stránku.

Účel správy údajov: Sprístupniť webovú stránku a správne ju prevádzkovať.

Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracovanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi prevádzkovateľom údajov a poskytovateľom hostenia alebo do žiadosti subjektu údajov o vymazanie poskytovateľa hostingu.
Právny základ pre spracovanie údajov: článok 6 ods. 1 písm. C) af) a článok CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § 3.

Správa súborov cookie

Súbory cookie špecifické pre internetový obchod sú takzvané „heslá používané na relácie chránené heslom“, „súbory cookie nákupného košíka“ a „bezpečnostné súbory cookie“, ktorých použitie nevyžaduje predchádzajúci súhlas zúčastnených strán.

Skutočnosť, že správa údajov, rozsah spravovaných údajov: jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy. Zainteresované strany: všetky zúčastnené strany, ktoré navštívia webovú stránku.
Účel správy údajov: Na identifikáciu používateľov zaznamenajte „nákupný košík“ a sledujte návštevníkov.

Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov:

Typ súboru cookie
Právny základ pre správu údajov
Manipulácia s údajmi
Spravovaná množina údajov
Súbor cookie relácie

2001 CVIII o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § 3

Relevantný
obdobie do konca návštevy
connect.sid

Identita potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom: Správca údajov nespracúva osobné údaje pomocou súborov cookie.

Opis práv dotknutých osôb týkajúcich sa správy údajov: Subjekt údajov má možnosť vymazať súbory cookie v ponuke Nástroje / Nastavenia prehliadača, zvyčajne v rámci nastavení položky ponuky Ochrana osobných údajov.

Právny základ pre spracovanie údajov: Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje, ak jediným účelom použitia súborov cookie je prenos komunikácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie služby informačnej spoločnosti osobitne požadovanej predplatiteľom alebo používateľom.

Použiť Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku.

Informácie generované súbormi cookie spojenými s webovými stránkami, ktoré používate, sa zvyčajne ukladajú a ukladajú na serveri Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webe Google skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celá adresa IP sa na server Google v USA prenesie a skráti iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie spôsobu, akým používateľ použil túto webovú stránku, na poskytnutie správ prevádzkovateľovi webovej stránky o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu.

V rámci služby Google Analytics sa adresa IP prenášaná prehliadačom používateľa nezhoduje s inými údajmi spoločnosti Google. Užívateľ môže zabrániť ukladaniu cookies nastavením príslušného prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusia byť všetky funkcie tejto webovej stránky úplne dostupné. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní informácií o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) pomocou súborov cookie stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Spravodaj, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. Užívateľ sa môže v súlade s § 6 zákona vopred a výslovne dohodnúť na poskytovateľovi služieb so svojimi reklamnými ponukami a inými položkami pri kontaktných údajoch poskytnutých pri registrácii.

Okrem toho môže Zákazník so zreteľom na ustanovenia tohto prospektu súhlasiť s tým, aby poskytovateľ služieb zaobchádzal s osobnými údajmi potrebnými pre zasielanie reklamných ponúk.

Poskytovateľ služieb neposiela nevyžiadané reklamné správy a Užívateľ sa môže bez obmedzenia alebo odôvodnenia odhlásiť z bezplatného zasielania ponúk. V takom prípade poskytovateľ služieb vymaže všetky osobné údaje – potrebné na odosielanie reklamných správ – zo svojho registra a nekontaktuje používateľa so svojimi ďalšími reklamnými ponukami. Používateľ sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracovávaných údajov a účel správy údajov:
Osobné údaje
Účel správy údajov
Meno, e-mailová adresa.
Identifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa na odber bulletinu.
Dátum predplatného
Vykonajte technickú operáciu.
IP adresa v čase prihlásenia
Vykonajte technickú operáciu.

Zainteresované strany: všetky zúčastnené strany, ktoré sa prihlásia na odber bulletinu.

Účel správy údajov: posielanie elektronických správ (e-mail, sms, push správa) obsahujúcich reklamy dotknutej osobe, poskytovanie informácií o aktuálnych informáciách, produktoch, propagačných akciách, nových funkciách atď.
Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania súhlasu, tj do zrušenia.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcov osobných údajov: Osobné údaje môže spracovávať predajca a marketingový personál kontrolóra údajov pri dodržaní vyššie uvedených zásad.
Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a môže
proti spracovaniu týchto osobných údajov namietať a

dotknutá osoba má právo kedykoľvek na prenosnosť údajov a na odvolanie súhlasu.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie ich spracovania, prenosnosť údajov a protesty proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:
poštou na adresu: 040 11 Košice, Ružínska 15 alebo e-mailom na adresu info@heelgood.sk.

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek bezplatne.

Právny základ pre spracovanie údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. A) af) a článok XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach komerčnej reklamy. § 6 ods. 5 zákona:
Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie evidenciu osobných údajov osôb, ktoré im urobili vyhlásenie, v rozsahu stanovenom v súhlase. Údaje obsiahnuté v tomto registri týkajúce sa príjemcu reklamy sa môžu spracovávať iba v súlade s vyhlásením o súhlase, pokiaľ sa nezrušia, a môžu sa sprístupniť tretím stranám iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Oznamujeme vám to
Správa údajov je založená na vašom súhlase. Ak si želáte dostávať od nás spravodajcu, musíte poskytnúť osobné údaje. Ak to neurobíte, bude to viesť k neschopnosti vám zaslať informačný bulletin.

Vybavovanie sťažností

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracovávaných údajov a účel správy údajov:

Osobné údaje
Účel správy údajov
Priezvisko a meno
Identifikácia, kontakt.
Emailová adresa
Fakturačné meno a adresa

Identifikácia, riešenie kvalitatívnych námietok, otázok a problémov týkajúcich sa objednaných produktov.

Zainteresované strany: všetky zúčastnené strany, ktoré sa sťažujú na webovej stránke internetového obchodu a majú kvalitnú sťažnosť.

Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Kópie záznamu, prepis a odpoveď na námietku sú uvedené v zákone CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § 7 sa zachováva 5 rokov.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcov osobných údajov: Osobné údaje môže spracovávať predajca a marketingový personál kontrolóra údajov pri dodržaní vyššie uvedených zásad.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:
Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a môže
proti spracovaniu týchto osobných údajov namietať a
dotknutá osoba má právo kedykoľvek na prenosnosť údajov a na odvolanie súhlasu.
Právny základ pre spracovanie údajov: článok 6 ods. 1 písm. C) a CLV 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § 7.

Oznamujeme vám to

poskytovanie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.
spracovanie osobných údajov je predpokladom pre uzavretie zmluvy.
je povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
neposkytnutie informácií má za následok, že vašu sťažnosť nemôžeme vyriešiť.
Webové stránky spoločenstva

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. registrované meno na sociálnych sieťach a verejný profilový obrázok používateľa.
Zainteresované strany: všetky zúčastnené strany, ktoré sa zaregistrovali na Facebooku / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. stránky sociálnych sietí a „páčili sa“ webové stránky.
Účel zhromažďovania údajov: zdieľať alebo „páčiť“ určité sociálne prvky, produkty, propagačné akcie alebo samotnú webovú stránku na sociálnych sieťach.

Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených na prístup k údajom a práva dotknutých osôb súvisiace so spracovaním údajov: Subjekt údajov sa môže dozvedieť o zdroji údajov, ich spracovaní, metóde a právnom základe. Správa údajov sa vykonáva na stránkach sociálnych sietí, takže trvanie a spôsob správy údajov, ako aj možnosti vymazania a úpravy údajov podliehajú regulácii danej stránky sociálnych sietí.
Právny základ pre spracovanie údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na sociálnych sieťach.

Vzťahy so zákazníkmi a ďalšie riadenie údajov

Ak má správca údajov počas používania našich služieb správy údajov akékoľvek otázky alebo problémy, môže sa obrátiť na správcu údajov spôsobom uvedeným na webovej stránke (telefón, e-mail, stránky sociálnych sietí atď.).

Správca údajov pre prichádzajúce e-maily, správy, telefón, Facebook atď. vymažú poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou zainteresovanej strany, ako aj akékoľvek ďalšie osobné údaje poskytnuté dobrovoľne, a to najneskôr do dvoch rokov od oznámenia.

Informácie o spracovaní údajov neuvedené v tomto prospekte sa poskytnú v čase zberu údajov.

Poskytovateľ služieb je na základe mimoriadnej úradnej žiadosti alebo v prípade požiadania iných orgánov na základe autorizácie legislatívy povinný poskytnúť informácie, komunikovať a odovzdávať údaje a sprístupňovať dokumenty.
V týchto prípadoch Poskytovateľ služieb poskytne žiadateľovi osobné údaje iba v rozsahu a do tej miery, ktorá je absolútne nevyhnutná na dosiahnutie účelu žiadosti, za predpokladu, že uviedol presný účel a rozsah údajov.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup

Máte právo získať spätnú väzbu od prevádzkovateľa, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak takéto spracúvanie prebieha, máte právo na prístup k svojim osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

Právo na opravu
Na žiadosť prevádzkovateľa údajov máte právo bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Vzhľadom na účel spracovania údajov máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, okrem iného aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Na žiadosť prevádzkovateľa máte právo bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný za určitých podmienok bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo zabudnúť

Ak prevádzkovateľ prezradil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informoval prevádzkovateľov, že ste príslušné osobné údaje požiadali. odstránenie odkazov alebo kópií alebo duplikátov takýchto osobných údajov.

Právo obmedziť spracovanie údajov

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa obmedziť spracovanie údajov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

Spochybňujete správnosť osobných údajov. V takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje správcovi údajov overiť presnosť osobných údajov;

spracovanie je nezákonné a nesúhlasíte s vymazaním údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie jeho použitia;

správca údajov už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania údajov, ale požadujete od nich, aby uplatňovali, vymáhali alebo chránili právne nároky;

Proti spracovaniu údajov ste namietali; v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje dovtedy, kým sa nepreukáže, či legitímne dôvody prevádzkovateľa majú prednosť pred vašimi legitímnymi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostávať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sprístupnené správcovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojom čitateľnom formáte a prenášať tieto údaje do iného správcu údajov bez toho, aby mu bránil správca údajov, ktorého poskytnuté osobné údaje (…)

Právo na protest

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov (…), vrátane profilovania na základe vyššie uvedených ustanovení, z dôvodov týkajúcich sa vašej vlastnej situácie.

Protest v prípade priameho nadobudnutia podniku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho nadobudnutia podniku, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, pokiaľ sa to týka priameho nadobudnutia podniku. Ak namietate proti spracovaniu osobných údajov za účelom priameho získania podnikania, osobné údaje sa už na tento účel nemusia spracovať.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní údajov vrátane profilovania, ktoré by naň malo právny alebo podobný účinok.
Predchádzajúci odsek sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:

Potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
riadi sa právnymi predpismi EÚ alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, ktorý tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a legitímnych záujmov; alebo
na základe vášho výslovného súhlasu.

Lehota na konanie

Prevádzkovateľ vás bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od prijatia žiadosti, informuje o krokoch podniknutých na základe uvedených žiadostí.
V prípade potreby sa môže predĺžiť o 2 mesiace. Prevádzkovateľ údajov vás informuje o predĺžení termínu a uvedie dôvody oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
Ak prevádzkovateľ na základe vašej žiadosti nepodnikne žiadne kroky, informuje vás o dôvodoch nečinnosti ao skutočnosti, že môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu a podať opravný prostriedok, bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Bezpečnosť správy údajov

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zohľadnili stav vedy a techniky a náklady na vykonávanie, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely spracovania a rôznu pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody jednotlivca. zaručiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú stupňu rizika, okrem iného vrátane:

pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;

zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie osobných údajov;
v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť obnoviť včasný prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;
postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zabezpečenie bezpečnosti spracovania údajov.
Informovanie dotknutej osoby o incidente s ochranou údajov

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu o incidente v oblasti ochrany údajov.
Informácie poskytované dotknutej osobe jasne a zrozumiteľne opisujú povahu incidentu v oblasti ochrany údajov a meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo inej kontaktnej osoby poskytujúcej ďalšie informácie; je potrebné opísať pravdepodobné následky incidentu v oblasti ochrany údajov; opíšte opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijal alebo plánoval na nápravu incidentu v oblasti ochrany údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z incidentu v oblasti ochrany údajov.

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

prevádzkovateľ vykonal príslušné technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na údaje, ktorých sa incident týkajúci sa ochrany údajov týka, najmä opatrenia, ako napríklad použitie šifrovania, vďaka ktorému je nezrozumiteľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené na prístup k osobným údajom; údajov;
prevádzkovateľ prijal ďalšie opatrenia po incidente v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa už neuskutočnilo vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby;
informácie by si vyžadovali neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba informovaná prostredníctvom verejne dostupných informácií alebo sa prijme podobné opatrenie na zabezpečenie toho, aby bola dotknutá osoba informovaná rovnako účinným spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte neoznámil dotknutej osobe incident v oblasti ochrany údajov, dozorný orgán môže po zvážení, či je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov bude predstavovať vysoké riziko, nariadiť informovaniu dotknutej osoby.
Nahlásenie incidentu v súvislosti s ochranou súkromia pre tento orgán
Prevádzkovateľ nahlási incident týkajúci sa ochrany údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po zistení udalosti týkajúcej sa ochrany údajov, s výnimkou prípadu, keď by udalosť o ochrane údajov pravdepodobne neohrozila práva jednotlivcov. a slobody. Ak sa oznámenie neuskutoční do 72 hodín, musia sa uviesť dôvody oneskorenia.

Možnosť podať sťažnosť

Sťažnosti na prípadné porušenia kontrolóra údajov možno podať tu: Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Telefón: 055/729 07 05, 055/622 76 55
Fax: 055/622 46 95
E-mail: info@soi.sk

Záverečné poznámky

Pri príprave prospektu sme brali do úvahy tieto právne predpisy:

O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 27.)
2011 CXII. Zákon
CVIII z roku 2001 o práve na sebaurčenie a slobodu informácií (ďalej len: Infotv.) Zákon XLVII z roku 2008 – o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (najmä oddiel 13 / A)
. Zákon o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
XLVIII z roku 2008 Zákon
XC z roku 2005 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach hospodárskej reklamy (najmä oddiel 6) Zákon C o elektronickej slobode informácií
Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách (konkrétne § 155)
16/2011. s. Stanovisko k odporúčaniu EASA / IAB o osvedčených postupoch v oblasti online behaviorálnej reklamy Odporúčanie
vnútroštátneho orgánu pre ochranu údajov a slobodu informácií k požiadavkám na ochranu údajov v súvislosti s predbežnými informáciami
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení nariadenia (ES) č. 95/46